Ruim assortiment van premium sterke dranken!

NL FR
#}

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (VERKOPERS)

WELKOM OP BEEMARKET !

Wij zijn heel blij U te mogen verwelkomen op ons web-platform voor verkoop en aankoop van nieuwe en gebruikte producten, open voor zowel professionals als particulieren. Onze wens is simpel : een veilige markt bieden, betrouwbaar en efficiënt, om zo de verkoop en aankoop van producten op afstand via het internet te vergemakkelijken, de e-commerce 2.0.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (afgekort als “AGV”) zijn bedoeld om de toegangsmodaliteiten en de gebruiksvoorwaarden van de website www.beemarket.be (verder de “Site” of het “Platform” genoemd), de matchmaking diensten die er worden aangeboden (verder, de “Diensten”), evenals de rechten en plichten van de partijen in dit kader, te definiëren. Deze versie van de AGV geldt voor personen die de site bezoeken in de hoedanigheid van Verkopers. De AGV moeten als deel van een geheel worden beschouwd, dat verder bestaat uit ons Privacybeleid en onze Cookieverklaring. We nodigen U uit om al deze documenten zorgvuldig te lezen. De toegang tot en het gebruik van het Platform gelden als acceptatie zonder reserve van dit document door elke Verkoper. Zorg er dus voor dat U alle voorwaarden begrijpt ! Bij BEEMARKET willen wij U in dit verband op de beste wijze U op de hoogte brengen. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons niet te verschuilen achter een onduidelijke juridische taal, maar om onze “legal corner” in eenvoudige en door iedereen begrijpbare termen op te stellen. Als U toch nog vragen heeft, moet U echt niet aarzelen om ons te contacteren via info@beemarket.be.

1.WIE ZIJN WIJ ?

Voordat je begint, zou je waarschijnlijk eerst willen weten met wie je zal werken ; het is een prijzenwaardige en legitieme intentie. Dus, laten we nu kennis maken ! We zijn er zeker van dat het niet lang zal duren voordat je realiseert dat we (echt) betrouwbaar zijn.

BEEMARKET is een initiatief van :

BEEMARKET sprl

103, Sentier du Berger

1325 Chaumont-Gistoux

Belgique

Ondernemingsnummer (BTW BE) : 0636747491

Tel : 0475 68 96 42

E-mail : info@beemarket.be

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

BEEMARKET is een online marktplaats (een « marketplace » zoals we het in het jargon zeggen), waardoor professionals en particuliere Verkopers (de « Verkopers » of « U »), in relatie treden met Kopers, dat kunnen zowel bedrijven, onafhankelijke of individuen zijn (hierna « Kopers »). Met welk doel ? Eigenlijk is het om nieuwe en gebruikte producten (hierna, de « Producten ») tegen vaste prijzen te verkopen.

Een online winkel creëren en zorgen dat ze zichtbaar is op internet is niet zo makkelijk als je zou denken. Juist om dat makkelijker te maken bestaat BEEMARKET. BEEMARKET is niet zoals andere Platforms ; het is eigenlijk een echt « netwerk » van online winkels, erop gericht de verkoop of afstand en de e-commerce praktijk te vergemakkelijken. Je hebt je eigen online winkelruimte op de Site (hierna, « E-shop »), en kan die ruimte aanpassen en beheren zoals het je het best past. BEEMARKET, een goedgekozen bondgenoot om zaken jezelf makkelijk te maken !

Omdat alles over details gaat, wordt een meer nauwkeurige beschrijving van de diensten op de Site geplaatst. Deze diensten zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment, om zo dicht mogelijk bij de verwachtingen van de gebruikers te blijven en om ook met de technologische ontwikkelingen te rekenen. BEEMARKET kan niet aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde functies niet meer aan uw behoeften voldoen.

We maken het direct vanaf het begin duidelijk dat BEEMARKET slechts als tussenpersoon ingrijpt en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld, noch direct noch indirect, met betrekking tot de verkoop van een product via het Platform.

3. TOEGANGSVOORWAARDEN

Het creëren van een E-Shop vereist twee dingen : het creëren van een account en een abonnement.

First things first , de inschrijving.

De Verkoper die zich op de Site wenst te registreren voor de oprichting van een E-Shop zal de hieronder beschreven inschrijvingsprocedure volgen.

Inschrijven wordt gedaan door het invullen van het formulier dat daarvoor op de Site is geplaatst. Na de inschrijving, wordt de Verkoper verzocht om bepaalde persoonsgegevens en bewijsstukken te leveren, die vervolgens zijn identificering en toegang tot het Platform zullen vergemakkelijken. De Verkoper is verplicht al de als verplicht aangeduide velden in te vullen. De daarin gevraagde informatie is essentieel voor het gebruik van de door Stripe gebruikte betalingsmethode, en dus voor de verkoop van een product via het Platform (Voor meer informatie, zie punt 4.2.4.).

De Verkoper verbindt zich ertoe om in dit geval strikt accuraat, actueel, compleet en niet bezoedeld door misleidende informatie te bieden, en om onmiddellijk de opgenomen data bij te werken bij elke wijziging ervan zodat ze steeds aan de hierboven beschreven criteria corresponderen. Hij doet het direct via zijn account door het sturen van een email naar info@beemarket.be.

De inschrijving staat open voor natuurlijke- en rechtspersonen. De natuurlijke persoon moet meerderjarig zijn en over de capaciteit om te contracteren beschikken, terwijl de vertegenwoordiger van de rechtspersoon certificeert de nodige rechten te hebben gekregen om dit akkoord in naam van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt te mogen sluiten.

Elke inschrijving moet worden goedgekeurd door BEEMARKET om effectief te zijn. De Verkoper is op de hoogte gebracht van deze validatie op het e-mailadres dat hij tijdens de inschrijving heeft vermeld. In het algemeen behoudt BEEMARKET het recht om de inschrijving van een Verkoper te weigeren, die niet aan de verplichte eisen zou voldoen of met wie er een voorafgaande geschil zou bestaan, of enige andere ernstige en legitieme reden.

De validatie van de inschrijving leidt automatisch tot de opening van een E-shop voor rekening van de Verkoper, die dan dus de kwaliteit van Verkoper krijgt. Hij kan zijn E-shop aanpassen, producten op zijn bank plaatsten, en zijn verkoop beheren vanuit een zeer makkelijk te gebruiken dashboard. Deze E-Shop zal offline blijven zolang de Verkoper de (volledige) inhoud heeft kunnen invullen.

De Verkoper heeft toegang tot zijn dashboard met de login en het wachtwoord dat hij bij de inschrijving heeft gekozen. Dit identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Verkoper is de enige verantwoordelijke voor elk gebruik ervan dat zou kunnen worden gemaakt, en is de enige waarborg voor de vertrouwelijkheid ervan. De ingeschreven Verkoper verbindt er zich toe de Site persoonlijk te gebruiken en niet toestaan dat een derde partij in zijn plaats of naam de Site gebruikt, tenzij hij er de volledige verantwoordelijkheid ervoor draagt. In geval van verlies of diefstal van uw identificatiegegevens of frauduleus gebruik ervan door een derde die in staat is geraken om ze te stelen, vragen wij U om onmiddellijk contact met ons nemen zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Tweede stap : de aankoop van een abonnement.

Proefperiode

Het aankopen van een abonnement gebeurt in werkelijkheid slechts in een derde stap. Om U te overtuigen van de kwaliteit en nut van het Platform, biedt BEEMARKET U de gelegenheid om in de eerste plaats onze aangeboden diensten te proberen zonder enige beperking in het kader van een gratis proefperiode (exclusief transactiekosten) en zonder inzet voor een periode van vijftien (15) dagen. Deze proefperiode is ook onderworpen aan deze AGV.

U kunt slechts een enkele proefperiode genieten. Na deze proefperiode heeft U de mogelijkheid om een te betalen abonnement te kopen, of om dergelijke aanbieding te weigeren. U zult zien : BEEMARKET proberen, is het aan te nemen.

In het geval dat de Verkoper, om welke reden ook, toch zou besluiten om zich na de proefperiode niet in te schrijven, wordt zijn rekening beëindigd en zijn E-Shop uit het Platform verwijderd. De gevolgen van de accountbeëindiging worden hieronder weergegeven.


Financiële voorwaarden

Wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Exclusief de proefperiode of promotionele aanbiedingen, moet U voor een abonnement betalen. De prijs is afhankelijk van het gekozen pakket. De financiële voorwaarden van de verschillende abonnementen worden op de Site omschreven.

BEEMARKET geeft U de mogelijkheid om meerdere E-shops te openen, indien U het overeenkomstig aantal abonnementen koopt.

Alle prijzen op de Site zijn in Euro uitgedrukt en zijn inclusief alle belastingen (BTW en andere belastingen). Abonnementen zijn alleen in Euro betaalbaar.

De betaling van de inschrijvingsprijs geschiedt door automatische incasso dankzij het creditnummer van de verkoper. De prijs van het abonnement is verschuldigd en moet betaald worden op de dag van de inschrijving van het abonnement, en dan op zijn verjaardag bij elke verlenging. De incasso wordt door Stripe gedaan, die daarvoor de enige is die de bankgegevens van de verkoper opslaat. BEEMARKET houdt geen bankgegevens bij.

De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst en validatie van de volledige bijbehorende betaling. Na volledige betaling ontvangt de Verkoper een bevestiging van zijn abonnement door middel van een email, die de toegangsmodaliteiten tot het Platform, de beschikbare diensten, het soort gekozen abonnement en het in rekening gebrachte bedrag samentelt. Deze bevestigingsemail verzonden door BEEMARKET formaliseert het sluiten van de overeenkomst.

We leven in een digitaal tijdperk. U geeft uitdrukkelijk uw akkoord dat een geldige overeenkomst tussen ons tot stand komt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Met name, het ontbreken van een traditionele handtekening, of van digitale of elektronische kwaliteit sluit niet af aan het bindende karakter van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Elektronische communicatie en back-ups (back-up) van BEEMARKET worden beschouwd in deze context, en voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.

Merk op dat als het abonnementsgeld niet online betaald wordt en niet onmiddellijk, of indien in het kader van een verlenging de automatische betaling mislukt, dan heeft U een periode van tien (10) dagen na de inschrijving of abonnementsverlenging om een ​​dergelijke betaling handmatig te doen. Zonder volledige betaling binnen deze termijn zal de aanvraag worden geannuleerd of de E-shop offline worden gehaald, afhankelijk van de situatie.

BEEMARKET behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te herzien op elk moment. De Verkoper zal worden geïnformeerd met behulp van alle passende middelen (inclusief per e-mail). De nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op de verlenging van het abonnement. De Verkoper die weigert te verlengen door de toepassing van de nieuwe tariefvoorwaarden moet zijn abonnement beëindigen volgens de hieronder beschreven modaliteiten. Anders zal hij worden geacht stilzwijgend de nieuwe tarieven te hebben aanvaard, en het abonnement zal doorgaan op de nieuwe tariefbasis.

Duur, verlenging en beëindiging

Het abonnement wordt voor een periode van één (1) maand overeengekomen. Het wordt dan automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden van dezelfde duur zonder uitdrukkelijke opzegging gericht aan BEEMARKET via e-mail vóór de laatste dag van de periode in behandeling.

De stilzwijgende vernieuwing betekent dat het contract automatisch wordt verlengd als U het niet tijdig annuleert. De aandacht van de Verkoper wordt erop gevestigd dat de automatische verlenging aan het van kracht zijnde tarief op het moment van de verlenging zal plaatsvinden.

De Verkoper kan op elk moment BEEMARKET op de hoogte brengen van haar intentie om zijn abonnement te beëindigen. BEEMARKET zal aan de Verkoper een e-mail als bevestiging van de opzegging sturen. De annulering wordt van kracht op het einde van de in behandeling zijnde periode. De Verkoper kan toegang krijgen tot de diensten tot de effectieve datum van beëindiging. Geen gedeeltelijke terugbetaling van de ontvangen gelden kan in dit kader worden ingegrepen.

De aandacht van de Verkoper is speciaal erop gewezen op het feit dat door elke beëindiging zowel de rekening en de bijbehorende gegevens als de inhoud van de E-winkel worden verwijderd. Deze informatie wordt permanent verwijderd en kan niet worden hersteld. De uitgeschreven Verkoper kan zich natuurlijk later her-inschrijven, maar zelfs door een herinschrijving, zal de Verkoper geen gegevens terugvinden die eerder in zijn personeelsbeleidruimte of zijn E-Shop plaatsvonden.

Geen herroepingsrecht

Elk bevestigd abonnement is vast en definitief. Vanwege de bijzondere aard van de diensten die door BEEMARKET worden aangeboden, die na bevestiging van de inschrijving geleverd en toegankelijk worden (hetzij vóór het einde van de termijn van 14 kalenderdagen door de wet voorzien), en ook het feit dat de Verkoper een Free Trial van 15 dagen krijgt waardoor hij zonder beperking de diensten mag proberen, zal de Verkoper, die in de zin van de teksten als een consument kan worden beschouwd, uitdrukkelijk erkennen en ermee instemmen dat, op grond van artikel VI 53, 1 ° van het Economisch Wetboek, het herroepingsrecht voor hem niet van toepassing is. In elk geval zijn verder de bepalingen inzake herroepingsrecht niet van toepassing tussen de professionals.

Wijziging van het soort abonnement

Het abonnement dat U geselecteerd heeft past niet meer, en U zoekt dan een tariefformule die wel beter past bij uw behoeften ? Geen probleem : U kunt uw abonnement altijd direct veranderen via uw account of via email op info@beemarket.be.

Of het nu over een upgrade, of switch naar een hoger abonnement gaat, of over een downgrade of om te schakelen naar een lager abonnement, zal de wijziging van het abonnement aan het einde van de lopende periode worden doorgevoerd.

Facturatie

In de praktijk worden twee facturen per maand gemaakt: een factuur voor het abonnement van de komende maand en een factuur voor de transactiekosten van de vorige maand. Deze facturen zijn (alleen) elektronisch toegankelijk vanuit uw persoonlijke account.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

BEEMARKET is een gemeenschap van Kopers en Verkopers die elkaar respecteren. Dit respect gebeurt niet alleen dankzij basisregels van beleefdheid, maar ook door de strikte naleving van een aantal gebruiksvoorwaarden, ongeacht men ervan houdt of niet.

4.1 / EEN AANTAL FUNDAMENTELE GEDRAGSREGELS

In het algemeen zal elke Verkoper het Platform gebruiken voor een wettig en eerlijk normaal gebruik, dat voldoet aan alle toepasselijke wetgevingsvereisten, en zal op het Platform een ​​beleefd, hoffelijk en respectvol gedrag worden tentoon gespreid.

De Verkopers verbinden zich ertoe om met name door het gebruik van het Platform :

- de Site niet voor illegale doeleinden of in een kwaadaardig doel te gebruiken;

- de Site niet te gebruiken, zodat deze beschadigd, veranderd, onderbroken wordt of dat zijn effectiviteit door een andere manier verminderd wordt;

- de gepubliceerde informatie op de Site niet onwettig of op een illegale manier of op een manier die waarschijnlijk de rechten van BEEMARKET of de rechten van derden (inclusief de rechten, zonder beperking, te schenden met betrekking tot de naleving van het respect van privacy en intellectuele eigendom) schendt, te gebruiken;

- de Site niet voor transmissie of posting van computervirussen niet te gebruiken, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of ongepast materiaal, op welke wijze dan ook (inclusief, zonder beperking, het materiaal met een schandalig, obsceen of dreigend karakter);

- de Website niet te gebruiken om promotie- of reclamemateriaal of ongevraagde e-mails, ongeacht de gebruikte middelen om deze te verzenden.

Deze lijst is representatief, maar niet uitputtend, van de soorten gedragingen die niet toegestaan zijn ​​op het Platform.

In geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van het Platform of enige andere schending van deze, is BEEMARKET bevoegd om de toegang van de Verkoper tot alle of een geheel van de Diensten tijdelijk of permanent op te schorten. BEEMARKET behoudt zich ook het recht om het door de Verkoper genomen abonnement te ontbinden, zonder ingebrekestelling of voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding of recht op enige terugbetaling. BEEMARKET behoudt zich ook het recht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen, zowel minnelijke en gerechtelijke of buitengerechtelijke, die een vergoeding aan de benadeelden kunnen aanbieden. Net zoals de wet van Newton: actie, reactie.

Ondanks deze maatregelen blijft de Verkoper aansprakelijk voor zijn verplichtingen hieronder, zowel tegenover BEEMARKET of tegen andere gebruikers van het Platform. Elke door BEEMARKET uitgevoerde schorsing blijft effectief zolang de desbetreffende Verkoper de oorspronkelijke oorzaak niet heeft hersteld.

4.2 / BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPERS

Als hubs van het Platform, verwachten wij uiteraard veel meer van de Verkopers.

Communicatie plus transparantie is gelijk aan vertrouwen. Daarom willen we de tijd nemen om de verschillende fasen van een succesvol verkoopproces te presenteren.

4.2.1. / ZIJN E-SHOP CREËREN EN PRODUCTEN OP ZIJN PLANK LEGGEN

Het is geen geheim : de beste manier om de wisselkoers en de loyauteit van de klanten te verhogen is door een aangenaam te gebruiken online e-shop aan te bieden, om het comfort van uw bezoekers te garanderen en hen aan te moedigen om aan hun shop-verlangens te voldoen.

Een aantal te respecteren regels:

U houdt van helderheid, wij houden van de wet.

Elke Verkoper zal een naam kiezen voor zijn E-Shop en / of een slogan die respect toont voor de openbare orde, de goede zeden en de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder zullen de naam van de E-Shop en / of de gekozen slogan (s) geen rechten van derden mogen schenden.

Verkopers verbinden zich er trouwens ook toe om te zorgen dat de producten die ze online verkopen in overeenstemming zijn met de openbare orde en goede zeden, de toepasselijke wetgeving, en de rechten van derden. Verder verbinden de Verkopers zich ook ertoe om via de Site geen gestolen producten, vervalste producten of producten waarvoor ze de volledige materiële en/of intellectuele eigendom niet bezitten te verkopen. We hebben het recht om de onlineplaatsing te weigeren voor een product dat aan de garanties in dit verband niet voldoet.

4.2.2. / ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOORZIEN

Waarvoor ? Gewoon om aan de passende regels te voldoen. Elk bedrijf dat bezig is met aanbiedingen op afstand met individuen heeft inderdaad een wettelijke verplichting om algemene verkoopsvoorwaarden op haar website te implementeren. Deze bieden niet alleen een wettelijk kader voor uw professionele relaties, maar ook informeren ze en stellen ze uw potentiële klanten gerust over uw bedrijfspraktijken.

Daarom is het belangrijk dat U de grootst mogelijke zorg aanbrengt bij het opstellen van uw voorwaarden. Uiteraard kan bij het opstellen van deze voorwaarden niet geïmproviseerd worden! Het beste advies dat we kunnen geven is om u door een juridische professional te laten bijstaan; zie het als een verzekering om onaangename verrassingen te voorkomen. We zijn ons er echter van bewust dat een advocaat duur is ... dus besloten we om een model van AGV te maken en beschikbaar te stellen. Echter, je bent helemaal vrij om het standaardmodel te vervangen door uw eigen AV.

Pas op : de verkoop van bepaalde producten volgt specifieke regels; het is uw verantwoordelijkheid om de toereikendheid van uw AV (regelmatig) te (doen) checken.

4.2.3 / DE KLANTEN INFORMEREN

Dat nog is niet alles ; om goed te verkopen, moet u ook zoekmachines zoals Google helpen om U beter te vinden. Hoe ? Door zoveel mogelijk de producten die U op uw E-shop aanbiedt te detailleren.

Een aantal te respecteren regels met betrekking tot de inhoud:

Bij het verkopen van producten op zijn E-shop, wordt de Verkoper uitgenodigd om een aantal informatie-velden in te vullen.

De gepubliceerde informatie dient nauwkeurig zijn, de essentiële kenmerken van de aangeboden producten moeten worden beschreven, en het integreren van een of meer foto's ter illustratie van deze producten moet op de meest betrouwbare manier gebeuren. Elke advertentie bevat ook de prijs van het product (uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen), de leveringsmethode en, waar nodig, de toepasselijke verzendkosten. De Verkoper is exclusief verantwoordelijk voor de prijs van de producten en het daarop aangebracht BTW-tarief. Een systeem voor de berekening van de portkosten en een facturatiesysteem worden beschikbaar gesteld voor de Verkoper, om het hem makkelijk te maken. In geval van een fout bij de beoordeling van de verzending of in de inhoud van de factuur, zal de Verkoper met zijn exclusieve verantwoordelijkheid handelen. Geen klachten als zodanig zullen van hem ontvankelijk zijn zowel aan de koper als aan BEEMARKET.

De Verkoper verbindt er zich toe om legitieme en nauwkeurige informatie over de aangeboden product te bieden, en om deze te wijzigen zodra het product verkocht wordt. In het bijzonder, elke Verkoper verbindt zich ertoe om alle controles en alle nodige informatie uit te voeren, zodat de beschrijving en de advertentie-elementen betrouwbaar zijn. Voor meertalige E-Shops, heeft de Verkoper ook de verplichting om de inhoud van de E-Shop in al de gebruikte talen te vertalen.

Zolang de inhoud van de E-Shop niet compleet is of het vereiste niveau van kwaliteit niet bereikt, zal de E-Shop 'offline' blijven.

Dat is niet alles: het is verboden om een advertentie op het Platform te plaatsen die strijdig zou zijn met de wet, de openbare orde en de goede zeden, of met auteursrechten en / of andere rechten of licenties van derden of in strijd met deze bepalingen. Zo is het aan de Verkoper verboden om in de advertentie foto’s te plaatsten die de auteursrechten of beeldrechten van een derde zouden schenden. Wij respecteren de intellectuele eigendom van anderen en wij vragen de Verkopers om hetzelfde te doen.

BEEMARKET vestigt de aandacht van de Verkopers op het feit dat de informatie en gegevens in de advertenties onder hun eigen verantwoordelijkheid worden gepubliceerd. Zij (alleen) moeten de wettigheid en juistheid van de informatie en verklaringen die in de aankondiging worden gepubliceerd, zowel als het verkrijgen van de vereiste toestemming van de publicatie van deze elementen controleren. BEEMARKET heeft geen controle en voert geen selectie uit op de inhoud die door de Verkopers op het Platform worden geplaatst. Door slechts een rol van passieve tussenschakel te vervullen, kan BEEMARKET op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke inhoud. De Verkopers verbinden zich ertoe om BEEMARKET te vrijwaren en te compenseren voor alle aanspraken van derden op de inhoud die ze op de Site publiceren.

4.2.4 / HET BEDRAG VAN DE VERKOOP ONTVANGEN

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom willen wij U op de hoogte brengen van de volledige en gedetailleerde financiële aspecten van de verkoop.

Tenzij uitdrukkelijk bepaalde promotie op de site, ontvangt BEEMARKET een commissie op de verkoop van elk product voor de Verkoper (ook tijdens de proefperiode). De Commissie, die door BEEMARKET direct te ontvangen is, valt uitsluitend ten laste van de Verkoper. Het bedrag ervan is afhankelijk van het soort abonnement ; het omvat in alle gevallen de transactie- en bankkosten. BEEMARKET heeft het beheer van de betalingsopdrachten aan de vennootschap Leetchi Corp SA overgedragen, met behulp van de Stripe oplossing om ervoor te zorgen dat Gebruikers over de veiligheid en traceerbaarheid van de financiële transacties in overeenstemming met de regelgeving kunnen beschikken.

Hoe werkt dat ?

De Koper zal door middel van een creditcard zijn bestellingen betalen. Om het bedrag van de bestelling te innen, moet de Verkoper een Stripe betaalrekening openen. De inschrijving op de Site en het openen van een account op BEEMARKET geeft de Verkoper toegang tot een personeelsaccount op de beveiligde betaling-interface Stripe, mits ze alle verplichte informatie-velden hebben ingevuld.

Zodra de betalingstransactie is uitgevoerd, wordt het bedrag van de aankoopprijs, plus de eventuele verzendkosten en minus het bedrag van de commissie, aan de Verkoper overgedragen.

De Verkoper kan op elk moment de uitbetaling in contanten op zijn bankrekening vragen van het saldo dat op zijn persoonlijke rekening staat.

Rol van BEEMARKET

BEEMARKET is niet de gemachtigde, noch de tussenschakel van Stripe in het betalingssysteem. De Verkoper opent een betaalrekening bij Stripe en is direct betrokken bij het bedrijf Stripe, dat (exclusief) verantwoordelijk is voor de betalingsrekeningen, het verwerken van de transacties en van de persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van Stripe diensten, zowel als de "chargeback"-procedure in geval van betwisting. BEEMARKET is niet aansprakelijk als de rekening van een Verkoper door Stripe zou worden geblokkeerd.

Elke Verkoper die een transactie via de website voltrekt wordt geïnformeerd over en gaat ermee akkoord dat alle betalingen via de Website door Stripe worden beheerd.

4.2.5 / EEN ONGEËVENAARDE BEHANDELING EN UITVOERING VAN DE BESTELLING AANBIEDEN

De verkoper verbindt zich ertoe om de bestelling aan de Koper via e-mail, binnen 1 (een) werkdag te bevestigen (of te annuleren).

De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor de bij de verwerking van de bestelling aan de Koper verstrekte informatie. Hij is ook als enige aansprakelijk voor de levering van de Producten en de goede uitvoering van de overeenkomst tegenover de Koper.

BEEMARKET herinnert de Verkoper, die professioneel handelt, eraan om zijn verplichtingen na te leven, om alle regels en verplichtingen in zijn hoedanigheid als een professionele, met inbegrip van en zonder beperking van de wet van de consument, te respecteren. Denk bijvoorbeeld aan de regels inzake het herroepingsrecht van de consument bij verkoop op afstand, en de regels met betrekking tot het beheer van de terugkeer en garanties.

Een professionele Verkoper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die in een gewone en lucratieve economische activiteit handelt. Het is aan de Verkoper om te bepalen of hij professioneel handelt of niet.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun Kopers, verbinden de Verkopers zich ook ertoe, ongeacht of ze nu particulieren of professionals zijn, de Belgische wet van 8 december 1992 te respecteren betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tegen de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet), en daarom:

- enkel voldoende, relevante en niet buitensporige persoonsgegevens op het Platform te verzamelen;

- die gegevens eerlijk en rechtmatig te verwerken, voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, om hun veiligheid en vertrouwelijkheid te verzekeren;

- die gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze verstrekt werden, namelijk doeleinden ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en de juridische volgende verplichtingen.

Elk ander gebruik van de persoonsgegevens van de Koper door de Verkoper (zoals huur, verkoop, wedeverkoop of kopiëren van deze informatie) is uitdrukkelijk verboden.

5. WAARVOOR VERBINDT BEEMARKET ZICH ERTOE

Het is belangrijk om dit te herhalen : BEEMARKET is geen partij in de via het Platform gesloten contracten tussen de Kopers en Verkopers, en zou op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld ten aanzien van de problemen die zouden kunnen plaatsvinden tijdens de sluiting of de uitvoering van deze contracten, noch als partij in potentiële geschillen tussen de Kopers en Verkopers.

BEEMARKET speelt dus slechts een rol als technische tussenpersoon, en zijn aansprakelijkheid is beperkt tot die van het zorgen voor de goede en normale werking van het Platform .

In de preambule en in het algemeen, verbindt BEEMARKET zich ertoe om de diensten met due diligence te leveren, en volgens de toepassende regels van de sector. We preciseren dat er een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting op BEEMARKET rust, wat de Verkopers erkennen en aanvaarden.

De aansprakelijkheid van BEEMARKET kan enkel worden aangesproken voor de vergoeding van werkelijke, directe en persoonlijke schade geleden door een Verkoper, die het bewijs van de schending of schuld van BEEMARKET zal moeten leveren zowel als het aantonen dat deze als enige verantwoordelijk is voor de geleden schade. In elk geval wordt het bedrag van de aansprakelijkheid van BEEMARKET bij enige directe schade strikt beperkt tot de vergoeding van de door de Verkoper effectief betaalde bedragen voor de Diensten voor de periode van 1 (een) maand gedurende dewelke de schade is ontstaan.

BEEMARKET zal op geen enkel manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de los of indirecte schade geleden door een gebruiker of door derden, dat wil zeggen voor schade die niet rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de gedeeltelijke of totale schending van BEEMARKET- dat met name omvat : verloren winsten, data- of bestandcorruptie, morele of commerciële schade, inkomsten- of winstverlies, clientèle verlies, verlies van opportuniteit, enzovoort. De bovenstaande uitsluiting is niet van toepassing in de mate waarin een dergelijke toepassing verboden is door de toepasselijke wetgeving.

Ons doel is duidelijk : om U verschillende dingen te bieden…

5.1 / EEN MODERNE EN FUNCTIONELE SITE

Voor ons is een succesvolle Site, een Site die werkt ! Wij doen ons best om de beschikbaarheid en de goede werking van onze Site te garanderen, en streven er in het bijzonder naar om technische storingen te minimaliseren. Wij kunnen echter geen absolute garantie op dit punt te bieden en zijn dus enkel door een inspannings- en geen resultaatverplichting verbonden.

Uw toegang tot de Site kan soms worden opgeschort of beperkt om reparatie- of onderhoudsredenen, of om nieuwe functies toevoegen. We zullen natuurlijk proberen de frequentie en duur van die onderbrekingen of beperkingen te beperken.

Kortom, met inachtneming van het toepasselijke recht, gaat U er uitdrukkelijk ermee akkoord dat de Site in huidige staat aan U wordt verstrekt, en toegankelijk is op basis van zijn beschikbaarheid, zonder enige expliciete of impliciete garantie in hoofde van BEEMARKET. U erkent en aanvaardt ook dat het gebruik ervan op uw eigen risico plaatsneemt, onder uw totale verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storing of onbeschikbaarheid van de Site, en meer in het algemeen voor enige vorm van schade die kunnen voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van de Site.

5.2 / EEN BETROUWBARE EN ZEER GOED BEVEILIGDE SITE

De veiligheid van onze website is ook voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wij streven ernaar om continu het best mogelijke niveau van veiligheid te bieden en doen beroep op de verschillende technische en organisatorische apparaten die uw gegevens beschermen tegen het verlies, de diefstal en niet toegelaten toegang.

Helaas kan geen enkel systeem 100% veiligheid waarborgen. We moeten de feiten onder ogen zien : er is geen absolute veiligheid op het Internet. Bijgevolg, ondanks alle inspanningen en alle nodige zorg die we hebben besteed aan de veiligheid van onze Site, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door virussen of computerfraude. Als U reden heeft om te geloven dat uw interactie met BEEMARKET niet veilig is, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons.

Uw online veiligheid is niet afhankelijk van ons; het gaat ook om jou. Sommige voorzorgsmaatregelen, soms heel eenvoudig, zullen de meeste incidenten kunnen voorkomen. Als je inlogt op een openbare computer, zorg er bijvoorbeeld voor dat je je afmeldt bij het verlaten van de computer.

5.3 / KWALITEITSINHOUD

Onverminderd de bepaling van artikel 4.2, spant BEEMARKET zich in om ervoor te zorgen de inhoud van zijn Site zo conform mogelijk te maken. Wij waarderen uw hulp en daarom moedigen wij U aan om elk vermoeden van ongepast of onrechtmatig gedrag aan ons te melden. Vermijd echter wel deze melding te licht op te vatten, op het einde van de dag houdt niemand ervan om onrechtmatig beschuldigd te worden!

Om ons die inhoud of dat gedrag dat illegaal lijkt te rapporteren, stuur je een email naar info@beemarket.be, met vermelding van uw contactgegevens, de URL van de betrokken pagina en detaillering van de aard van de inhoud of het gedrag en de reden waarom je denkt dat het geen plaats heeft op de Site. BEEMARKET stemt ermee in om alle nodige maatregelen en onder meer, de betwiste inhoud offline te halen, als de klacht gegrond blijkt.

Onze Site bevat ook inhoud die gedownload kan worden. Het downloaden van de inhoud is altijd op risico van de Verkoper en op zijn eigen verantwoording. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade aan het computersysteem van de Verkoper of voor enig verlies van gegevens na het downloaden.

Alle aangeboden producten op de verschillende E-shops van het Platform worden vermeld op de homepage van de Site, die door BEEMARKET wordt beheerd. Zo kan de indeling van de producten en de volgorde waarin ze verschijnen op de pagina onder discretionaire keuze van BEEMARKET blijven en kunnen ze op elk gewenst moment worden gewijzigd.

5.4 / HYPERLINKS VAN BETROUWBARE BRONNEN

Onze Site kan links bevatten of op een andere manier naar andere websites verwijzen. De aanwezigheid van een link naar een website van derden impliceert niet op generlei wijze dat BEEMARKET impliciete goedkeuring heeft gegeven van de informatie die op dergelijke sites staat.

We hebben geen controle over de inhoud van deze websites van derden. We kunnen dus in geen geval hun inhoud, kwaliteit, of nauwkeurigheid garanderen en wijzen we onze aansprakelijkheid af voor direct of indirecte schade, geleden door verwijzingen naar andere sites. Het gebruik dat U maakt van deze sites verloopt op eigen risico en is onderworpen aan de specifieke gebruiks- en modaliteitenvoorwaarden eigen aan die sites. Wij raden U aan ze aandachtig te lezen ; de door sites van derden aangeboden garanties verschillen vaak van onze.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze intellectuele eigendom

Onze Site is modern en innovatief. We hopen dat U net zoals wij geniet van zijn grafisch ontwerp, zijn inhoud en lay-out. Alle elementen van de Site (inclusief, zonder beperking, tekst, foto’s, illustraties, logo’s, bestanden te downloaden, grafisch, computer-code, enz.), evenals de Site zelf, zijn als auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd die aan BEEMARKET behoren, of aan een derde partij die BEEMARKET gemachtigd heeft ze te exploiteren.

Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. De terbeschikkingstelling van onze Site gaat niet gepaard met de verlening van een overdracht of licentie van dergelijke intellectuele eigendomsrechten voor de Verkopers in welke hoedanigheid dan ook. We verlenen U enkel een beperkt niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang, gebruik en vertoning van deze Site en inhoud ervan. Behalve voor een persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets dat U leest of ziet op de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, of anderszins gebruikt, behalve mits voorafgaande schriftelijke toestemming van BEEMARKET.

Wij hechten grote waarde aan onze intellectuele eigendomsrechten, en hebben daarom alle mogelijke en noodzakelijke maatregelen genomen om hun bescherming te verzekeren. Daarom moet U ook weten dat U vervolgd kan worden voor enige schending ervan.

Uw intellectuele eigendom

De Verkopers erkennen dat ze aan BEEMARKET een niet-exclusieve, overdraagbare en wereldwijde gratis licentie verlenen voor elke inhoud gepubliceerd in hun advertenties, telkens ze online worden gezet, voor de duur van hun online plaatsing op de Site. Deze licentie omvat alle handelingen van reproductie, aanpassing en mededeling aan het publiek die nodig zijn voor het maken van de aankondiging, inbegrepen zijn lay-out, de invoeging in de database, en de verspreiding ervan via de Site. In deze context garanderen de Verkopers aan BEEMARKET een vreedzaam en volledig genot van de toegekende rechten.

BEEMARKET is in geen enkel geval verplicht de door de Verkopers online gezette inhoud te behouden of te archiveren. Het is ook aan de Verkoper om voor de back-up en archivering van de inhoud die hij geplaatst heeft op de Site te zorgen.

7. OVERMACHT

Bij overmacht kan BEEMARKET er niet toe gehouden worden om haar verplichtingen ten opzichte van U na te komen en is zij gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

BEEMARKET streeft ernaar een coherente Site te bieden dat de Privacy en persoonsgegevens van de Gebruikers respecteert.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen wanneer je suggesties hebt om de website nog meer te verbeteren.

Wie houdt er nu van verrassingen? BEEMARKET niet, in ieder geval. De Koper wordt dan ook geadviseerd en is ermee akkoord dat bij het reageren op een advertentie, worden zijn contactgegevens aan de Verkoper gestuurd, zodat hij hem terug kan contacteren in het zicht van de eventuele verkoop van het artikel die betrokken is door de advertentie. Geen reden om je al te veel zorgen maken : door zich in te schrijven, en in overeenstemming met artikel 4.2, wordt de Verkoper gepleegd geen persoonsgegevens van de Koper te gebruiken voor andere commerciële doeleinden dan de betrokken verkoop af te ronden.

Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacy Policy.

9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1 / WIJZIGINGEN VAN DE AGV

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen af en toe worden herzien of bijgewerkt. Wijzigingen zijn van toepassing onmiddellijk na plaatsing op de site. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf deze webpagina regelmatig bezoeken om eventuele wijzigingen door te nemen. De wijzigingen die we belangrijk vinden gaan ook via het systeem worden gecommuniceerd. Door het verder gebruik van de Site wordt u geacht de gewijzigde AGV te aanvaarden.

9.2 / GEVOLGEN VAN NIET-ADWINGBAARHEID EN GEEN AFSTAND

Indien een of meerdere bedingen van de AGV als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte. De partijen zullen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het dichtst het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en de intenties der partijen benadert.

Het niet aandringen op strikte uitvoering van een convenant of verplichting uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden door een der partijen zal niet worden beschouwd als een afstand doen door die partij van het recht om strikte uitvoering daarvan te eisen in de toekomst, noch zal dit worden uitgelegd als een ontkenning van deze Gebruiksvoorwaarden of een bepaling daarvan.

De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

9.3 / TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze AGV worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.

In geval er een geschil in verband met deze Site zou ontstaan zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van BEEMARKET gevestigd is, bevoegd zijn tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.