Ruim assortiment van premium sterke dranken!

NL FR
#}

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (KOPERS)

WELKOM OP BEEMARKET !

Wij zijn heel blij U te mogen verwelkomen op ons web-platform voor verkoop en aankoop van nieuwe en gebruikte producten, open voor zowel professionals als particulieren. Onze wens is simpel : een veilige markt bieden, betrouwbaar en efficiënt, om zo de verkoop en aankoop van producten op afstand via het internet te vergemakkelijken, de e-commerce 2.0.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden (afgekort als “AGV”) zijn bedoeld om de toegangsmodaliteiten en de gebruiksvoorwaarden van de website www.beemarket.be (verder de “Site” of het “Platform” genoemd), de matchmaking diensten die er worden aangeboden (verder, de “Diensten”), evenals de rechten en plichten van de partijen in dit kader, te definiëren. Deze versie van de AGV geldt voor personen die de site bezoeken in de hoedanigheid van Kopers. De AGV moeten als deel van een geheel worden beschouwd, dat verder bestaat uit ons Privacybeleid en onze Cookieverklaring. We nodigen U uit om al deze documenten zorgvuldig te lezen. De toegang tot en het gebruik van het Platform gelden als acceptatie zonder reserve van dit document door elke Koper. Zorg er dus voor dat U alle voorwaarden begrijpt ! Bij BEEMARKET willen wij U in dit verband op de beste wijze U op de hoogte brengen. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons niet te verschuilen achter een onduidelijke juridische taal, maar om onze “legal corner” in eenvoudige en door iedereen begrijpbare termen op te stellen. Als U toch nog vragen heeft, moet U echt niet aarzelen om ons te contacteren via info@beemarket.be.

1.WIE ZIJN WIJ ?

Voordat je begint, zou je waarschijnlijk eerst willen weten met wie je zal werken ; het is een prijzenwaardige en legitieme intentie. Dus, laten we nu kennis maken ! We zijn er zeker van dat het niet lang zal duren voordat je realiseert dat we (echt) betrouwbaar zijn.

BEEMARKET is een initiatief van :

BEEMARKET bvba

103, sentier du Berger

1325 Chaumont-Gistoux

Belgique

Ondernemingsnummer (BTW BE) : 0636747491

Tel: 0475 68 96 42

E-mail : info@beemarket.be

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

BEEMARKET is een online marktplaats (een « marketplace » zoals we het in het jargon zeggen), waardoor professionals en particuliere Verkopers (de « Verkopers »), in relatie treden met Kopers, dat kunnen zowel bedrijven, onafhankelijke of individuen zijn (hierna « Kopers » of “U”). Met welk doel ? Eigenlijk is het om nieuwe en gebruikte producten (hierna, de « Producten ») tegen vaste prijzen te verkopen.

Er zijn maar weinig mensen die aankopen online maken met volle vertrouw en die vinden op internet wat ze zochten. Juist om dat makkelijker te maken bestaat BEEMARKET. BEEMARKET is niet zoals andere Platforms ; het is eigenlijk een echt « netwerk » van online winkels, erop gericht de verkoop of afstand en de e-commerce praktijk te vergemakkelijken. Een soort "shopping center" op het web, dat dezelfde voordelen biedt als een fysieke winkelcentrum, namelijk een gevarieerd aanbod van producten op één gecentraliseerd plaats, en waar de kwaliteit is gewaarborgd. BEEMARKET, een goedgekozen bondgenoot om zaken jezelf makkelijk te maken !

Omdat alles over details gaat, wordt een meer nauwkeurige beschrijving van de diensten op de Site geplaatst. Deze diensten zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment, om zo dicht mogelijk bij de verwachtingen van de gebruikers te blijven en om ook met de technologische ontwikkelingen te rekenen. BEEMARKET kan niet aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde functies niet meer aan uw behoeften voldoen.

We maken het direct vanaf het begin duidelijk dat BEEMARKET slechts als tussenpersoon ingrijpt en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld, noch direct noch indirect, met betrekking tot de verkoop van een product via het Platform.

3. TOEGANGSVOORWAARDEN

Raadpleging van de Site en de producten die te koop worden gezet is gratis en zonder formaliteiten voor alle Kopers. Het plaatsen van een bestelling is integendeel gereserveerd voor Kopers die geregistreerd zijn op de Site.

De Koper die zich op de Site wenst te registreren voor de verwerking van een bestelling zal de hieronder beschreven inschrijvingsprocedure volgen.

Inschrijven wordt gedaan door het invullen van het formulier dat daarvoor op de Site is geplaatst. Na de inschrijving, wordt de Koper verzocht om bepaalde persoonsgegevens en bewijsstukken te leveren, die vervolgens zijn identificering en toegang tot het Platform zullen vergemakkelijken. De Koper is verplicht al de als verplicht aangeduide velden in te vullen. De daarin gevraagde informatie is essentieel voor het gebruik van de door Stripe gebruikte betalingsmethode, en dus voor de verkoop van een product via het Platform (Voor meer informatie, zie punt 4.2.4.).

De Koper verbindt zich ertoe om in dit geval strikt accuraat, actueel, compleet en niet bezoedeld door misleidende informatie te bieden, en om onmiddellijk de opgenomen data bij te werken bij elke wijziging ervan zodat ze steeds aan de hierboven beschreven criteria corresponderen. Hij doet het direct via zijn account door het sturen van een email naar info@beemarket.be.

De inschrijving staat open voor natuurlijke- en rechtspersonen. De natuurlijke persoon moet meerderjarig zijn en over de capaciteit om te contracteren beschikken, terwijl de vertegenwoordiger van de rechtspersoon certificeert de nodige rechten te hebben gekregen om dit akkoord in naam van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt te mogen sluiten.

Elke inschrijving moet worden goedgekeurd door BEEMARKET om effectief te zijn. De Koper is op de hoogte gebracht van deze validatie op het e-mailadres dat hij tijdens de inschrijving heeft vermeld. In het algemeen behoudt BEEMARKET het recht om de inschrijving van een Koper te weigeren, die niet aan de verplichte eisen zou voldoen of met wie er een voorafgaande geschil zou bestaan, of enige andere ernstige en legitieme reden.

De validatie van de inschrijving leidt automatisch tot de opening van een account voor rekening van de Koper, die toegang geeft tot een persoonlijke pagina, een soort “dashboard" voor het monitoren van zijn activiteiten op het Platform. De geregistreerd Koper krijgt toegang tot zijn dashboard met de login en het wachtwoord dat hij bij de inschrijving heeft gekozen. Dit identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Koper is de enige verantwoordelijke voor elk gebruik ervan dat zou kunnen worden gemaakt, en is de enige waarborg voor de vertrouwelijkheid ervan. De ingeschreven Koper verbindt er zich toe de Site persoonlijk te gebruiken en niet toestaan dat een derde partij in zijn plaats of naam de Site gebruikt, tenzij hij er de volledige verantwoordelijkheid ervoor draagt. In geval van verlies of diefstal van uw identificatiegegevens of frauduleus gebruik ervan door een derde die in staat is geraken om ze te stelen, vragen wij U om onmiddellijk contact met ons nemen zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

BEEMARKET is een gemeenschap van Kopers en Verkopers die elkaar respecteren. Dit respect gebeurt niet alleen dankzij basisregels van beleefdheid, maar ook door de strikte naleving van een aantal gebruiksvoorwaarden, ongeacht men ervan houdt of niet.

4.1 / EEN AANTAL FUNDAMENTELE GEDRAGSREGELS

In het algemeen zal elke Koper het Platform gebruiken voor een wettig en eerlijk normaal gebruik, dat voldoet aan alle toepasselijke wetgevingsvereisten, en zal op het Platform een ​​beleefd, hoffelijk en respectvol gedrag worden tentoon gespreid.

De Kopers verbinden zich ertoe om met name door het gebruik van het Platform :

- de Site niet voor illegale doeleinden of in een kwaadaardig doel te gebruiken;

- de Site niet te gebruiken, zodat deze beschadigd, veranderd, onderbroken wordt of dat zijn effectiviteit door een andere manier verminderd wordt;

- de gepubliceerde informatie op de site niet onwettig of op een illegale manier of op een manier die waarschijnlijk de rechten van BEEMARKET of de rechten van derden (inclusief de rechten, zonder beperking, te schenden met betrekking tot de naleving van het respect van privacy en intellectuele eigendom) schendt, te gebruiken;

- de Site niet voor transmissie of posting van computervirussen niet te gebruiken, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of ongepast materiaal, op welke wijze dan ook (inclusief, zonder beperking, het materiaal met een schandalig, obsceen of dreigend karakter);

- de Website niet te gebruiken om promotie- of reclamemateriaal of ongevraagde e-mails, ongeacht de gebruikte middelen om deze te verzenden.

Deze lijst is representatief, maar niet uitputtend, van de soorten gedragingen die niet toegestaan zijn ​​op het Platform.

In geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van het Platform of enige andere schending van deze, is BEEMARKET bevoegd om de toegang van de Koper tot alle of een geheel van de Diensten tijdelijk of permanent op te schorten. BEEMARKET behoudt zich ook het recht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen, zowel minnelijke en gerechtelijke of buitengerechtelijke, die een vergoeding aan de benadeelden kunnen aanbieden. Net zoals de wet van Newton: actie, reactie.

Ondanks deze maatregelen blijft de Koper aansprakelijk voor zijn verplichtingen hieronder, zowel tegenover BEEMARKET of tegen andere gebruikers van het Platform. Elke door BEEMARKET uitgevoerde schorsing blijft effectief zolang de desbetreffende Koper de oorspronkelijke oorzaak niet heeft hersteld.

4.2 / BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPERS

Als hubs van het Platform, verwachten wij uiteraard veel meer van de Kopers.

In het algemeen, zal de Koper de aankoop te goeder trouw afronden en zorgt ervoor alle instructies te volgen bij het plaatsen van een bestelling. No stress, het inkoopproces is een eitje.

4.2.1. / BESTELLEN

U selecteert het Product waarin u zin hebt. U checkt de items van uw bestelling en de nauwkeurigheid van de informatie (met inbegrip van uw levering- en factuurgegevens) en, indien van toepassing, u identificeert en verbetert de fouten. Je valideert de bestelling; en dat is het. Natuurlijk: BeeMarket is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheid dat werd begaan door de Koper op het moment van het plaatsen van een bestelling op de site (bijvoorbeeld: de aanduiding van een verkeerd leveringsadres).

Vergeet niet de verkoopsvoorwaarden van de Koper te (her)lezen; zij zijn de voorwaarden die van toepassing zullen zijn op de verkoop (levering, herroepingsrecht, garanties, enz.)!

4.2.2 / BETALEN

De Koper gaat ermee akkoord om (de gehele) prijs van de aangekochte Product te betalen, met een van de betalingswijzen dat worden aangeboden door de Verkoper.

De prijzen worden bepaald door de Verkoper, die kan ze op elk moment wijzigen. De prijzen die gelden zij de prijzen die getoond zijn op de site op de datum van de bestelling. De prijs aangewezen op de website is het totaal prijs dat moet betaald worden door de Koper; het is aangegeven in euro, inclusief alle belastingen.

Hoe werkt dat?

De betaling van de bestellingen gebeurt via bankkaart. BEEMARKET gebruikt online betaaldienst Stripe voor alle betalingen per bankkaart die op de site gebeuren. Zo kunt u uw betaling heel eenvoudig uitoefenen en bent u zeker van de veiligheid van uw betaling, met de volgende betaalkaarten: Master Card, Visa en Maestro.

Stripe maakt gebruik van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om al uw bankgegevens zo efficiënt mogelijk te beveiligen. In geen geval worden deze gegevens aan BEEMARKET overgedragen of worden deze op onze servers bewaard.

Stripe hanteert echter drempels met betrekking tot de banktransacties waarboven meer verregaande informatie over de cliënt wordt verzameld in het kader van hun Know Your Costumer beleid, dat erop gericht is fraude, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Van zodra aan één van de desbetreffende paramaters is voldaan, wordt de klant uitgenodigd meer informatie of documentatie te verstrekken aan Stripe. Dit alles gebeurt vanop de eigen computer via de website van BEEMARKET.

Er bestaan in totaal drie niveaus van authentificatie (zwak, normaal en sterk). Om meer te weten over de verschillende parameters en drempels, over de informatie of documenten en alles wat ermee te maken heeft, verwijzen we u graag door naar de pagina met meer informatie omtrent de regels van het Know Your Customer beleid.FAQ

Rol van BEEMARKET

BEEMARKET is niet de gemachtigde, noch de tussenschakel van Stripe in het betalingssysteem. Het Stripe is (exclusief) verantwoordelijk voor de betalingsrekeningen, het verwerken van de transacties en van de persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van Stripe diensten, zowel als de "chargeback"-procedure in geval van betwisting . BEEMARKET heeft geen toegang tot bankgegevens van de Koper.

Elke Koper die een transactie via de website voltrekt wordt geïnformeerd over en gaat ermee akkoord dat alle betalingen via de Website door Stripe worden beheerd.

4.2.3 / EN NADIEN ? HERROEPINGSRECHT, GARANTIE EN KLACHTEN

Het is aan de Koper om alle klachten en voorbehouden die hij relevant acht met betrekking tot niet-ontvangen, onjuiste of beschadigde producten. Gezien de koopovereenkomst werd gesloten tussen Koper en Verkoper, dient de Koper zijn eventueel herroepingsrecht of recht op garantie uitoefenen ten aanzien van de betrokken Koper.

De geschillen dienen te worden beslecht tussen Koper en Verkoper onderling. BEEMARKET zal in geen geval een partij zijn bij enig voorkomend geschil tussen Koper en Verkoper met betrekking tot een koop die via de Site werd afgesloten.

5. WAARVOOR VERBINDT BEEMARKET ZICH ERTOE

Het is belangrijk om dit te herhalen : BEEMARKET is geen partij in de via het Platform gesloten contracten tussen de Kopers en Verkopers, en zou op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld ten aanzien van de problemen die zouden kunnen plaatsvinden tijdens de sluiting of de uitvoering van deze contracten, noch als partij in potentiële geschillen tussen de Kopers en Verkopers.

BEEMARKET speelt dus slechts een rol als technische tussenpersoon, en zijn aansprakelijkheid is beperkt tot die van het zorgen voor de goede en normale werking van het Platform .

In de preambule en in het algemeen, verbindt BEEMARKET zich ertoe om de diensten met due diligence te leveren, en volgens de toepassende regels van de sector. We preciseren dat er een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting op BEEMARKET rust, wat de Kopers erkennen en aanvaarden.

De aansprakelijkheid van BEEMARKET kan enkel worden aangesproken voor de vergoeding van werkelijke, directe en persoonlijke schade geleden door een Koper, die het bewijs van de schending of schuld van BEEMARKET zal moeten leveren zowel als het aantonen dat deze als enige verantwoordelijk is voor de geleden schade. In elk geval wordt het bedrag van de aansprakelijkheid van BEEMARKET bij enige directe schade strikt beperkt tot een bedrag van 100 (honderd) Euro.

BEEMARKET zal op geen enkel manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de los of indirecte schade geleden door een gebruiker of door derden, dat wil zeggen voor schade die niet rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de gedeeltelijke of totale schending van BEEMARKET- dat met name omvat : verloren winsten, data- of bestandcorruptie, morele of commerciële schade, inkomsten- of winstverlies, clientèle verlies, verlies van opportuniteit, enzovoort. De bovenstaande uitsluiting is niet van toepassing in de mate waarin een dergelijke toepassing verboden is door de toepasselijke wetgeving.

Ons doel is duidelijk : om U verschillende dingen te bieden…

5.1 / EEN MODERNE EN FUNCTIONELE SITE

Voor ons is een succesvolle Site, een Site die werkt ! Wij doen ons best om de beschikbaarheid en de goede werking van onze Site te garanderen, en streven er in het bijzonder naar om technische storingen te minimaliseren. Wij kunnen echter geen absolute garantie op dit punt te bieden en zijn dus enkel door een inspannings- en geen resultaatverplichting verbonden.

Uw toegang tot de Site kan soms worden opgeschort of beperkt om reparatie- of onderhoudsredenen, of om nieuwe functies toevoegen. We zullen natuurlijk proberen de frequentie en duur van die onderbrekingen of beperkingen te beperken.

Kortom, met inachtneming van het toepasselijke recht, gaat U er uitdrukkelijk ermee akkoord dat de Site in huidige staat aan U wordt verstrekt, en toegankelijk is op basis van zijn beschikbaarheid, zonder enige expliciete of impliciete garantie in hoofde van BEEMARKET. U erkent en aanvaardt ook dat het gebruik ervan op uw eigen risico plaatsneemt, onder uw totale verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storing of onbeschikbaarheid van de Site, en meer in het algemeen voor enige vorm van schade die kunnen voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van de Site.

5.2 / EEN BETROUWBARE EN ZEER GOED BEVEILIGDE SITE

De veiligheid van onze website is ook voor ons een belangrijk aandachtspunt. Wij streven ernaar om continu het best mogelijke niveau van veiligheid te bieden en doen beroep op de verschillende technische en organisatorische apparaten die uw gegevens beschermen tegen het verlies, de diefstal en niet toegelaten toegang.

Helaas kan geen enkel systeem 100% veiligheid waarborgen. We moeten de feiten onder ogen zien : er is geen absolute veiligheid op het Internet. Bijgevolg, ondanks alle inspanningen en alle nodige zorg die we hebben besteden aan de veiligheid van onze Site, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door virussen of computerfraude. Als U een reden heeft om te geloven dat uw interactie met BEEMARKET niet veilig is, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons.

Uw online veiligheid is niet afhankelijk van ons; het gaat ook om jou. Sommige voorzorgsmaatregelen, soms heel eenvoudig, zullen de meeste incidenten kunnen voorkomen. Als je inlogt op een openbare computer, zorg er bijvoorbeeld voor dat je je afmeldt bij het verlaten van de computer.

5.3 / KWALITEITSINHOUD

Onverminderd de bepaling van artikel 4.2, spant BEEMARKET zich in om ervoor te zorgen de inhoud van zijn Site zo conform mogelijk te maken. Wij waarderen uw hulp en daarom moedigen wij U aan om elk vermoeden van ongepast of onrechtmatig gedrag aan ons te melden. Vermijd echter wel deze melding te licht op te vatten, op het einde van de dag houdt niemand ervan om onrechtmatig beschuldigd te worden!

Om ons die inhoud of dat gedrag dat illegaal lijkt te rapporteren, stuur je een email naar info@beemarket.be, met vermelding van uw contactgegevens, de URL van de betrokken pagina en detaillering van de aard van de inhoud of het gedrag en de reden waarom je denkt dat het geen plaats heeft op de Site. BEEMARKET stemt ermee in om alle nodige maatregelen en onder meer, de betwiste inhoud offline te halen, als de klacht gegrond blijkt.

Onze Site bevat ook inhoud die gedownload kan worden. Het downloaden van de inhoud is altijd op risico van de Koper en op zijn eigen verantwoording. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade aan het computersysteem van de Koper of voor enig verlies van gegevens na het downloaden.

5.4 / HYPERLINKS VAN BETROUWBARE BRONNEN

Onze Site kan links bevatten of op een andere manier naar andere websites verwijzen. De aanwezigheid van een link naar een website van derden impliceert niet op generlei wijze dat BEEMARKET impliciete goedkeuring heeft gegeven van de informatie die op dergelijke sites staat.

We hebben geen controle over de inhoud van deze websites van derden. We kunnen dus in geen geval hun inhoud, kwaliteit, of nauwkeurigheid garanderen en wijzen we onze aansprakelijkheid af voor direct of indirecte schade, geleden door verwijzingen naar andere sites. Het gebruik dat U maakt van deze sites verloopt op eigen risico en is onderworpen aan de specifieke gebruiks- en modaliteitenvoorwaarden eigen aan die sites. Wij raden U aan ze aandachtig te lezen ; de door sites van derden aangeboden garanties verschillen vaak van onze.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze intellectuele eigendom

Onze Site is modern en innovatief. We hopen dat U net zoals wij geniet van zijn grafisch ontwerp, zijn inhoud en lay-out. Alle elementen van de Site (inclusief, zonder beperking, tekst, foto’s, illustraties, logo’s, bestanden te downloaden, grafisch, computer-code, enz.), evenals de Site zelf, zijn als auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd die aan BEEMARKET behoren, of aan een derde partij die BEEMARKET gemachtigd heeft ze te exploiteren.

Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. De terbeschikkingstelling van onze Site gaat niet gepaard met de verlening van een overdracht of licentie van dergelijke intellectuele eigendomsrechten voor de Kopers in welke hoedanigheid dan ook. We verlenen U enkel een beperkt niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang, gebruik en vertoning van deze Site en inhoud ervan. Behalve voor een persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets dat U leest of ziet op de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, of anderszins gebruikt, behalve mits voorafgaande schriftelijke toestemming van BEEMARKET.

Wij hechten grote waarde aan onze intellectuele eigendomsrechten, en hebben daarom alle mogelijke en noodzakelijke maatregelen genomen om hun bescherming te verzekeren. Daarom moet U ook weten dat U vervolgd kan worden voor enige schending ervan.

Uw intellectuele eigendom

BEEMARKET verkrijgt geen eigendom van de inhoud geplaatst door de Kopers. De Koper verleent enkel aan BEEMARKET een niet-exclusieve, overdraagbare en wereldwijde gratis licentie voor elke inhoud dat hij op het Platform gepubliceerd heeft, voor de duur dat de Koper die inhoud beschikbaar laat op de Site. Deze licentie omvat alle handelingen van reproductie, aanpassing en mededeling aan het publiek die nodig zijn voor het maken van de aankondiging, inbegrepen zijn lay-out, de invoeging in de database, en de verspreiding ervan via de Site.

7. OVERMACHT

Bij overmacht kan BEEMARKET er niet toe gehouden worden om haar verplichtingen ten opzichte van U na te komen en is zij gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

BEEMARKET streeft ernaar een coherente Site te bieden dat de Privacy en persoonsgegevens van de Gebruikers respecteert. Voel je vrij om contact met ons op te nemen wanneer je suggesties hebt om de website nog meer te verbeteren.

Wie houdt er nu van verrassingen? BEEMARKET niet, in ieder geval. De Koper wordt dan ook geadviseerd en is ermee akkoord dat bij het reageren op een advertentie, worden zijn contactgegevens aan de Verkoper gestuurd, zodat hij hem terug kan contacteren in het zicht van de eventuele verkoop van het artikel die betrokken is door de advertentie. Geen reden om je al te veel zorgen maken : door zich in te schrijven, en in overeenstemming met artikel 4.2, wordt de Verkoper gepleegd geen persoonsgegevens van de Koper te gebruiken voor andere commerciële doeleinden dan de betrokken verkoop af te ronden.

Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacybeleid.

9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1 / WIJZIGINGEN VAN DE AGV

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen af en toe worden herzien of bijgewerkt. Wijzigingen zijn van toepassing onmiddellijk na plaatsing op de site. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf deze webpagina regelmatig bezoeken om eventuele wijzigingen door te nemen. De wijzigingen die we belangrijk vinden gaan ook via het systeem worden gecommuniceerd. Door het verder gebruik van de Site wordt u geacht de gewijzigde AGV te aanvaarden.

9.2 / GEVOLGEN VAN NIET-ADWINGBAARHEID EN GEEN AFSTAND

Indien een of meerdere bedingen van de AGV als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte. De partijen zullen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het dichtst het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en de intenties der partijen benadert.

Het niet aandringen op strikte uitvoering van een convenant of verplichting uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden door een der partijen zal niet worden beschouwd als een afstand doen door die partij van het recht om strikte uitvoering daarvan te eisen in de toekomst, noch zal dit worden uitgelegd als een ontkenning van deze Gebruiksvoorwaarden of een bepaling daarvan.

De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

9.3 / TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze AGV worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.

In geval er een geschil in verband met deze Site zou ontstaan zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van BEEMARKET gevestigd is, bevoegd zijn tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.