Ruim assortiment van premium sterke dranken!

NL FR
#}

PRIVACYBELEID (PRIVACY STATEMENT)

Hoewel je je er niet steeds van bewust bent geef je als Gebruiker van onze website steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

Bij BEEMARKET, verdienen wij uw vetrouw door ons ertoe te verbinden uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij behandelen uw gegevens vetrouwelijk en altijd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en beginselen hieronder vermeld.

Graag willen wij U op een gedetailleerde wijze op de hoogte brengen van de aard van de informatie die we verzamelen, de doeleiden waarvoor we het verzamelen, het gebruik dat we ervan maken, en de wijze waarop we het beschermen, zodat U gerustgesteld bent.

Wij gaan ervan uit dat door gebruik te maken van de website en haar diensten, U kennis heeft genomen van deze Privacybeleid en bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt.

Wij nodigen U uit om deze Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Als U daarover vragen heeft, of wilt U een probleem of zorg aan ons delen, aarzel U niet om met ons contact te nemen.

Opgelet : Deze Privacybeleid is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die BEEMARKET zou kunnen uitvoeren, als verantwoordelijke van de behandeling van het Platform.

De Koper wordt geïnformeerd dat de persoonlijke informatie die hij op grond van een bestelling aan de Verkoper communiceert, door de Verkoper verzameld en verwerkt wordt, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking. BEEMARKET handelt alleen binnen dit kader als een technische onderaannemer van de Verkoper. Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun Kopers, is het aan de Verkopers ervoor te zorgen dat de door de verwerking betrokken personen over volledige informatie beschikken.

WIE ? / VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING EN FEITELIJKE VERWERKER

In de Privacywet van 8 december 1992 wordt een onderscheid gemaakt tussen de “verantwoordelijke voor de verwerking” en de partijen waar men beroep op doet voor de feitelijke verwerking (“feitelijke verwerker”). Dit onderscheid is uitermate belangrijk om enige onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden te vermijden.

1.1 / Verantwoordelijke van de verwerking

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U mag erop vertrouwen dat wij deze gegevens met zorg en gezond verstand zullen behandelen.

“Wij”, wie is dat ?

BEEMARKET bvba

103, sentier du Berger

1325 Chaumont-Gistoux

België

Ondernemingsnummer (BTW-BE) : 0636747491

1.2 / Feitelijke verwerker

BEEMARKET vertrouwt feitelijke verwerkers, die zorgvuldig en rigoureus geselecteerd worden, om de gegevens in verband met de Gebruikers te verzamelen en verwerken. Deze feitelijke verwerkers zullen enkel volgens de instructies en in name van BEEMARKET handelen. Zij verbinden zich ertoe het geheel van de beginselen inbegrepen in deze Privacybeleid te respecteren en mogen de gegevens die zij verzamelen alleen voor de door BEEMARKET omschreven doeleinden gebruiken.

BEEMARKET maakt gebruik van de hiervolgende feitelijke verwerkers:

Combell ( www.combell.com )

Deze lijst is verre van volledig en en mag op ieder moment gewijzigd worden. Het valt in alle gevallen onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de Privacybeleid van die partijen te consulteren, wanneer het duidelijk is dat er gebruik is gemaakt van hun diensten.

WAT ? / VERZAMELDE GEGEVENS

In principe verzamelen we alleen de persoonsgegevens die U kiest naar ons te communiceren, door middel van een formulier op de Site. De nodige informatie kan bevatten : uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw bankgegevens, en andere informatie van groot belang. Elk formulier informeert specifiek de Gebruiker over het verplichte of optionele karakter van het verstrekken van elk van de gevraagde gegevens, en over de gevolgen van de weigering om dergelijke gegevens te verstrekken. Een ding is zeker : BEEMARKET verzamelt in geen geval gevoelige persoonlijke gegevens, zoals informatie over uw etnische afkomst, uw politieke meningen, uw lichamelijke of geestelijke gezondheid, uw filosofische of religieuze overtuiging, uw seksuele geaardheid, enz.

Iedere princpe kent uitzonderingen : we verzamelen ook automatisch aanvullende informatie over U wanneer U op de Site bladert. Deze informatie kan worden verzameld met behulp van verschillende technologieën, onder meer door het gebruik van cookies en soortgelijke opvolgingstechnologieën. Meerdere informatie is te vinden in dit opzicht in onze Cookieverklaring.

WAAROM ? / DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens met al de nodige zorg, en alleen om U een betere kwaliteit van diensten te bieden waarvoor U zich op onze Site heeft aangemeld of waarvoor U ons uw adresgegevens heeft verstrekt.

In de mate dat u ons toestemming heeft gegeven, kunnen uw gegevens ook voor doelienden van directe marketing gebruikt worden, bijvoorbeeld om U nieuwsbrieven (newsletters) of promotionele aanbiedingen te sturen of om U andere producten of diensten die vermoedelijk van belang voor U kunnen zijn, voor te stellen. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Soms zullen we ook uw e-mailadres gebruiken om U te contacteren in verband met onderzoeken en enquêtes. Wij rekenen op U om daadwerkelijk onze Site te verbeteren !

Wat het verzamelen van gegevens betreft, passen we het principe van spaarzaamheid en beperking toe. Wees gerust : uw gegevens zullen niet langer gehouden worden dan de periode nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt zullen zijn. BEEMARKET zorgt er ook voor dat de verwerking van de gegevens altijd toereikend en relevant zal zijn, zowel als eerlijk en rechtmatig.

HOE ? / VEILIGHEID, VERTROUWELIJKHEID, OVERDRACHT

In onze huidige digitale wereld zijn veiligheid en vertrouwelijkheid belangrijke kwesties die waakzame bescherming verdienen. Om een optimaal respect van uw privacy te waarborgen, maakt BEEMARKET gebruik van feitelijke verwerkers die voldoende garanties bieden in dit verband. Het zijn degene die al de passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen nemen door onder meer beveiligings- en encryptieprocedures te gebruiken die erkend zijn om veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om ze te beschermen tegen verlies, onbedoelde vernietiging, wijziging en niet-toegelaten toegang.

De persoonsgegevens verzameld op deze Site zijn trouwens enkel verwerkt voor intern gebruik en zullen onder geen geval beschikbaar worden gesteld aan derden, met uitzondering van onze feitelijke verwerkers, tenzij de Gebruiker ervan op de hoogte werd gebracht et zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gekregen, of tenzij de wet het vereist.

Uw gegevens kunnen, met name als gevolg van de gedeeltelijke feitelijke verwerking van de verwerking, buiten de Europese Unie overgedragen worden. In dit geval zorgt BEEMARKET ervoor dat een dergelijke overdracht in overeenstemming is met het juridische kader. BEEMARKET zorgt er zo voor dat geen overdracht zal worden gedaan naar een land die niet een passend niveau van bescherming waarborgt, behalve wanneer:

- de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming voor de voorgestelde overdracht heeft gegeven;

- de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de vennootschap en de betrokkene, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;

- de overdracht noodzakelijk is voor de sluiting en uitvoering van een in het belang van de Gebruiker gesloten of te sluiten overeenkomst tussen BEEMARKET en een derde;

- de overdracht noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen of wettelijk verplicht.

In elk geval zijn overdrachten van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie die geen adequaat beschermingsniveau zouden bieden, geregeld door typische contractuele bepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie of, in voorkomend geval, voor sommige overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika, door de naleving door de ontvanger van de Safe Harbour princiepen.

UW RECHTEN

Volgens de geldende wetgeving heeft U recht op toegang, verbetering, en verzet van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden, zowel als het recht op verzet, voor zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de rechtmatigheid van de verwerking zich op de uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet steunt.

U kan ons uw vragen direct per mail naar info@beemarket.be sturen. We zullen proberen aan uw aanvraag zo snel mogelijk te voldoen.

Bovendien zullen emails of nieuwsbrieven die uiteindelijk aan U zullen worden verzendon een unsubscribe link bevatten die U kan aanklikken om geen promotionele informatie van ons meer te ontvangen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Er bestaan geen beperkingen op technologie en innovatie. Daarom is het onmogelijk de toekomst van onze Platform te voorspellen. Het is dus niet ondenkbaar dat onze Privacybeleid

onderhevig wordt aan veranderingen en wijzigingen. Deze zullen dan duidelijk worden aangegeven. Het is dan aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document, om over de eventuele wijzigingen te weten.

Vragen, opmerkingen of problemen ? Wij zullen U met plezier beantwoorden. Contacteer U ons via info@beemarket.be.